Zó houdt Filios Scholengroep verplicht leren leuk

Geschreven op dinsdag 6 juni 2017

 

Medewerkers motiveren om te blijven leren


                      

Verplicht leren is een actueel onderwerp waarmee veel bedrijven te maken hebben. Onder andere in de onderwijssector is verplicht leren een thema dat steeds terug komt. Leerkrachten moeten up to date blijven en om dat te bewerkstelligen is scholing nodig. In de onderwijssector wordt dit veelal gedaan met behulp van verplichte scholing, maar hoe zorg je er voor dat leren leuk blijft, ook al is het verplicht?

We spraken met Archel Kerkhof, Directeur bij Filios Scholengroep, over zijn visie op verplicht leren en de manier waarop zij hun medewerkers motiveren om te blijven leren.  


De autonome leerkracht

Eén van de projecten waar de directeuren van Filios Scholengroep vorm aan hebben gegeven, is het bovenschools ontwikkelingsplan. Hierin wordt aandacht besteed aan het kennen en kunnen van een leerkracht. De focus ligt daarbij op het worden van een autonome leerkracht. Een autonome leerkracht is iemand die zelf in staat is om zijn functie uit te oefenen zonder daarbij aangestuurd te worden van buitenaf. Iemand die zijn verantwoordelijkheden kent en weet hoe hij in bepaalde situaties moet handelen. Om autonoom te worden en te blijven is leren essentieel.

"Wij streven naar de autonome leerkracht. Dat betekent wel dat er continu scholing plaats moet vinden.
We proberen er dan ook voor te zorgen dat leerkrachten toegang hebben tot zoveel mogelijk kennis over de leerlijnen.
Dit doen we onder andere met behulp van de Academie."

Verplichte modules online beschikbaar

Eén van de manieren waarop de Filios Scholengroep verplichte leermodules beschikbaar stelt, is via een online academie. Met behulp van deze academie is het voor werknemers gemakkelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren. Zowel de verplichte onderdelen van de leerstof als het vrijblijvende deel zijn te volgen in de academie. Filios Scholengroep biedt zes verplichte modules aan in de academie. Hierbij wordt vooral e-learning ingezet om de werknemers te scholen. Naast de verplichte lesstof in de academie, is er ook een groot deel aan vrijblijvende cursussen te volgen. Archel: "We wilden de leerkrachten in een korte tijd veel kennis tot zich laten nemen. Het online leren was daar een perfecte oplossing voor en draagt bij aan het worden van een autonome leerkracht. Juist dankzij de mogelijkheid om overal en in eigen tijd te kunnen leren, sluit online leren aan bij onze wensen. Leren moet leuk blijven en we willen de leerkrachten meer bieden dan enkel de verplichte leerstof. Zo kunnen leerkrachten zelf kiezen om zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied. Dit is een extra stimulans om de academie wat vaker te bezoeken.”

Wat leuk is, moet leuk blijven

Wanneer je je carrière start binnen een bepaald vakgebied, is dat meestal omdat je passie daar ligt. Je maakt een keuze omdat het je leuk vindt om in die functie bezig te zijn. Maar wat leuk is, moet ook leuk blijven. Daarbij speelt persoonlijke kennis een grote rol. Hoe meer je weet en hoe beter je je vak uit kunt oefenen, hoe leuker het is. Om die kennis en kunde op pijl te houden is leren essentieel. "Ondanks de verplichting van bepaalde modules, moeten leerkrachten zelf ook de urgentie van het blijven leren inzien. Ik ben ervan overtuigd dat er altijd een intrinsieke veerkracht is om te blijven leren en ontwikkelen. Leerkrachten hebben ook wel de indruk dat dit belangrijk is”. Aldus Archel. "Daarbij is het wel van belang om aandacht te besteden aan de kwaliteit van de leeromgeving. Zodra je medewerkers gaat verplichten om leerstof tot zich te nemen, moet je de kwaliteit ook kunnen waarborgen. Je kunt niet verwachten dat leerkrachten bepaalde modules gaan volgen, terwijl de inhoud of opbouw van een cursus te wensen overlaat."

De juiste stimulans

Leren gaat niet vanzelf en om te blijven ontwikkelen, is het leerproces iets dat continu bijgehouden moet worden. Om de motivatie voor leren bij medewerkers op peil te houden, is het dus belangrijk de juiste stimulans te bieden. Dit kan zijn door de urgentie van het ontwikkeltraject te benadrukken of periodiek in gesprek te gaan met de medewerker. Archel zegt daar over:

"Het is aan ons om continu te blijven motiveren en stimuleren. Eén van de middelen waarmee we dat doen,
is het LMS. Ondanks dat we staan voor de autonome leerkracht, zijn we wel van mening dat we
zicht moeten hebben op ieders persoonlijke ontwikkeling.
We vinden het belangrijk te zien in hoeverre een leerkracht tijd heeft besteed aan zijn individuele professionalisering."

De uitdaging zit hem in het bijhouden

Leren is een continu proces dat nooit stopt. En daarin zit ook de uitdaging, want als je wilt blijven professionaliseren, zul je je kennis bij moeten houden. Ook de Filios Scholengroep ziet de urgentie hiervan in. Zij probeert dit continue proces in te richten door middel van blended learning. Archel benadrukt: "Het gevaar zit hem in het moment van het bereiken van een bepaalde norm. Wanneer medewerkers voldoen aan de norm die we op dit moment gesteld hebben, wil je niet dat ze stoppen met leren. Je bent niet klaar omdat je die ene toets hebt gehaald. Leerkrachten moeten niet alleen de kennis paraat hebben, maar ook weten hoe ze die in de praktijk moeten toepassen. Daarom willen we mensen bij elkaar brengen nadat ze de stof hebben geleerd en hen laten zien wat ze met de opgedane kennis kunnen doen."


Zo blijft verplichte leerstof leuk | 3 tips van Archel

  1. Zorg dat de kwaliteit van de lesstof niet te wensen overlaat. Een goed opgebouwde e-learning met de juiste content maakt het leren een stuk leuker.
  2. Zorg er als leidinggevende voor dat je de werknemer blijft stimuleren en motiveren om aan de slag te gaan. Maak het onderwerp bespreekbaar en behandel het bijvoorbeeld in teamvergaderingen. Houd het levend.
  3. Kies een leervorm die bij je organisatie past en gebruik die leervorm vervolgens om alle lesmaterialen te reguleren. We hebben bewust gekozen voor een online platform en streven er naar om daar zoveel mogelijk professionaliteit in te stoppen.


Scholing in de branche primair onderwijs wordt tot stand gebracht dankzij een samenwerking tussen Heutink en SkillsTown. Zelf ook gebruik maken van een online academie of meer informatie over andere mogelijkheden?
Neem voor het bespreken van de mogelijkheden voor uw organisatie contact met ons op via 0548 -  53 66 07
of mail naar training@heutink.nl