Vroeg Engels, hoe doe je dat?

Geschreven op dinsdag 27 oktober 2015

 

Engels vanaf groep 1

Gaat Vroeg Engels niet ten koste van moedertaalverwerving? Moeten kinderen al niet veel te veel tegenwoordig?
Hoe kun je het Engels aan jonge kinderen zo verzorgen dat het spelenderwijs gebeurt en niet programmagericht?
Kortom: hoe introduceer ik Vroeg Engels op een verantwoorde manier bij mijn leerlingen in de onderbouw van de basisschool? Vragen die leerkrachten hebben, voordat zij starten met Vroeg Engels in groep 1.

Onderzoek

Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat kinderen van 0 – 7 jaar zich in de ”taalgevoelige periode” bevinden.
Zij zijn in staat om een paar talen tegelijk te leren (o.a. Goorhuis – Brouwer 2007: 59). Uit ander onderzoek (Clyne,
Jenkins e.a. 1995; Aarts en Ronde, 2006:13) is gebleken dat VVTO (vroeg vreemdetalenonderwijs) geen negatieve
gevolgen heeft voor de moedertaalverwerving, integendeel, het versterkt juist de algemene taalverwerving van het
kind. Als ment kiest voor Engels vanaf groep 1 ligt het accent op receptieve vaardigheden (luisteren) en communicatie. Spelenderwijs wordt het Engels ”gedaan”: liedjes, spelvormen, en TPR activiteiten (Total Physical Response). De
gedachte die hieraan ten grondslag ligt is, dat visuele, auditieve en fysieke waarneming en beleving er voor zorgen
dat het leerproces effectief verloopt en dat kennis wordt verankerd (Groot, 2006).

Niet programmagericht

Het is belangrijk om het Engels in de onderbouw niet programmagericht aan te pakken. Dat lijkt tegenstrijdig met de ontwikkeling van het lespakket My name is Tom. Het tegendeel is waar. My name is Tom is ontwikkeld om leerkrachten
te helpen om over de drempel te stappen die zij soms als hoog ervaren. Als auteurs van My name is Tom proberen we
te laten zien hoe men op een eenvoudige manier handen en voeten kan geven aan Vroeg Engels. We hopen dat het de leerkracht aanzet tot het zelf bedenken van kringgesprekken met handpop Tom en tot het ontwikkelen van (eigen gemaakte) kringactiviteiten, die passen bij het thema dat op dat moment aan de orde is.

Eenvoudige lesactiviteiten

Uit ervaring weet ik dat leerkrachten in de onderbouw heel creatief zijn in het bedenken van allerlei taalactiviteiten en taalspelletjes. Dezelfde activiteiten kunnen vaak integraal overgenomen worden bij het leren van de Engelse taal.
Mijn advies is: gebruik die creativiteit ook bij Engels en je zult zien: het werkt! Het gaat niet om grote dingen, maar om eenvoudige lesactiviteiten: samen Engelse liedjes zingen, spelletjes doen (I spy with my little eye and the colour is... red), rijmpjes opzeggen (in de spiegel: I brush my hair, look, who ’s there), bewegen (TPR: sit down, stand up, touch your nose, touch your hair etc.), met de handpop communiceren (shake hands: hello, my name is...).  

Meer over de schrijver

Klaas Hoorn is docent Engels aan de Marnix Academie in Utrecht en eindauteur van My name is Tom. My name is Tom
is een leerlijn Engels voor de gehele basisschool die vooral nadruk legt op de natuurlijke manier van taalverwerving bij kinderen. De leerlijn sluit goed aan bij nieuwe onderwijsvormen, zoals natuurlijk leren, ervaringsgericht leren en zelf ontdekkend leren. Maar ook binnen traditionelere vormen van onderwijs is deze leerlijn goed in te zetten. My name is
Tom (onderbouw) is ”an introductory course”: leerlingen worden op een speelse manier voorbereid op het Engels in de bovenbouw. De kinderen maken kennis met Tom, een jochie uit Engeland dat ze van alles vertelt over zijn ”family”,
”house”, ”school” en ”birthday”. Door het zingen van liedjes, het doen van spelletjes en het werken op de computer
maken de leerlingen op een speelse manier kennis met de Engelse taal. My name is Tom (bovenbouw) sluit naadloos
aan op het deel van de onderbouw.